Veřejné prostory Prahy 10

Nová radnice

Atributy

Název:
NOVÁ RADNICE
Investor:
MČ Praha 10
Projekt/Architekt:
---
Lokalita:
Vršovice, Vlasta
Zastavěná plocha:
---
Realizace:
---

Základní informace

ÚVOD

Impulsem pro rozhodnutí nově nastartovat téma sídla radnice MČ Praha 10 je snaha zajistit důstojné podmínky pro fungování úřadu, zejména pak s ohledem na komfort všech návštěvníků radnice. Stávající stav budovy ÚMČ Praha 10 je poplatný době jejího vzniku, je dlouhodobě neudržitelný a díky energetické náročnosti ekonomicky nevýhodný. Technické řešení budovy často neumožňuje zajistit platnou legislativou požadované podmínky pro výkon činnosti na pracovišti, jako tomu bylo např. v létě letošního roku 2015, kdy teplota v kancelářích dlouhodobě překračovala 37°C.

 

Základní tezí činnosti procesu výběru vhodné lokality je, že umístění radnice by mělo odpovídat významu městské části a potřebám jejích obyvatel a mělo by se stát administrativním a společenským centrem komunity jako je tomu ve vyspělých zemích, kde radnice odráží směřování společnosti k otevřenosti a transparentnosti. 

 

 VSTUPNÍ INFORMACE

Na základě usnesení ZMČ č. 4/2/2015 ze dne 22. 6. 2015, kterým bylo zrušeno usnesení ZMČ č. 21/6/2014 ze dne 24. 2. 2014 k informaci o průběhu zpracování alternativ vytvoření vhodných prostor pro fungování ÚMČ Praha 10 se proces řešení budovy radnice vrátil do bodu „0“.

Z výše uvedených důvodů byla ustavena expertní skupina (s pracovním názvem NORA = nová radnice) složená výhradně z vedoucích úředníků ÚMČ Praha 10 bez účasti členů ZMČ Praha 10 nebo osob vně ÚMČ Praha 10.  Skupina se zabývá přípravou technické analýzy variant lokalit pro umístění budoucího sídla úřadu. Analýza bude poté sloužit jako podklad pro rozhodování volených orgánů MČ Praha 10.

Klíčovým prvkem technické analýzy bude rozbor jednotlivých lokalit vybraných pro posouzení, který bude dále odkazovat na níže uvedené varianty řešení sídla radnice.

 

LOKALITY

Pracovní skupina se na základě usnesení RMČ č. 315 ze dne 8. 4. 2015 při své činnosti zabývá pouze dvěma možnými lokalitami.

A. „Lokalita Vlasta“, přičemž v úvahu připadají tyto varianty:
1. samostatná rekonstrukce stávající budovy ÚMČ P10,
2. rekonstrukce stávající budovy a přístavba nové části objektu,
3. rekonstrukce stávající budovy a přístavba nové části objektu včetně využití KD Eden  (rekonstrukce či demolice a následně nová výstavba).

B. „Lokalita Strašnická“, přičemž v úvahu připadají tyto varianty:

1. novostavba budovy radnice na pozemcích MČ P10 východně od budovy bývalé školy V Olšinách (bez zapojení školy),

2. novostavba budovy radnice na pozemcích MČ P10 východně od budovy bývalé školy V Olšinách včetně rekonstrukce a využití školy.

 

ČINNOST SKUPINY

Expertní skupina zaslala žádosti o vyjádření na Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy a na Národní památkový ústav s dotazem, zda a za jakých podmínek by tyto orgány památkové péče vyslovily souhlas s využitím objektu bývalé školy V Olšinách pro jiné než školské účely. Stanoviska orgánů památkové péče jsou součástí materiálu „Lokalita Strašnická“ (viz sekce: Ke stažení).

Skupina dále aktualizovala kapacitní požadavky na sídlo ÚMČ Praha 10, v rámci kterých byly upřesněny základní počty kanceláří, osob, a plošných nároků jak pro postupnou rekonstrukci stávajícího sídla ÚMČ Praha 10, tak pro jeho novostavbu.

 

PARTICIPACE

Nedílnou součástí technické analýzy, kterou se pracovní skupina od počátku zabývá, je participativní proces zapojení veřejnosti do procesu řešení variant lokalit uvažovaných pro sídlo ÚMČ Praha 10. První fáze participace - sběr dat formou dotazníkového šetření, kterou zajišťuje Demokracie 2.1 Karla Janečka, proběhla v listopadu roku 2015.

V dubnu 2016 proběhla ve spolupráci se společností AGORA CE druhá fáze participace - veřejná setkání. Harmonogram této fáze obsahoval 2 průběžná celodenní (průtoková) setkání ve dnech 6. 4. 2016 na Náměstí Svatopluka Čecha a 7. 4. 2016 v předprostoru OC Eden od 8:00 do 18:00. V obou případech byli na místě přítomni facilitátoři (zástupci společnosti pořádající participaci) a zástupci městské části, kteří s Vámi společně diskutovali o budoucnosti stávající radnice v lokalitě „Vlasta“.

Završením celého participativního procesu bylo závěrečné večerní setkání v jídelně ZŠ U Roháčových kasáren dne 20. 4. 2016 od 18. hodin, kde byl vyhodnocen sběr dat z průtokových setkání a probíhala diskuse o lokalitě „Vlasta“.

 

AKTUÁLNĚ:

Rada městské části Praha 10 schválila záměr na rekonstrukci a opravu stávající budovy radnice Prahy 10. Ta je ve špatném technickém stavu a bez komplexních úprav by se tento její stav ještě zhoršoval.

Členové rady MČ Praha 10 jednoznačně deklarovali svůj zájem na tom, aby radnice Prahy 10 setrvala v objektu, kde sídlí v současnosti. Zároveň zahájili přípravný proces rekonstrukce a opravy této budovy ve Vršovické ulici.

„Jedná se o důležité rozhodnutí, které přišlo po několika letech politických dohadů. Dosud se nedařilo prosadit žádnou z diskutovaných variant a budova tak dál chátrala. Až současná rada jasně deklarovala zájem setrvat v této budově a ukončila tak roky nejistoty,“ říká první zástupce starosty Tomáš Pek (TOP 09).

Některé varianty řešení, které se v průběhu minulých let zvažovaly, už jsou navíc v současnosti zcela nereálné, například do budovy staré školy v ulici V Olšinách u metra Strašnická bude opět umístěna základní škola i se sportovišti na přilehlých pozemcích, kterou Praha 10 potřebuje.
„Jsem velice rád, že k rozhodnutí o rekonstrukci došlo. Hlavní město Praha otevírá dotační titul, který, pokud uspějeme, by nám mohl pokrýt část nákladů na rekonstrukci, což je příležitost, která se nemusí znovu opakovat. Oprava navíc sníží energetickou náročnost budovy a její provoz bude levnější, “ říká Tomáš Pek. 

Rekonstrukce je nutná i kvůli technickému stavu budovy radnice. „Každý, kdo úřad zná a prohlédl si ho, ví, že je objekt ve špatném stavu. Bez komplexních oprav, tedy zamezení příčin současných vad, by se stav velice rychle zhoršoval až do stavu havarijního, což nemůžeme připustit,“ upozorňuje tajemník Úřadu městské části Praha 10 Martin Slavík.

Během dlouhých debat o sídle radnice se na objektu několik let prováděly jen zcela nutné opravy a stav budovy se tak dál zhoršoval.

V tuto chvíli se proces obnovy nachází ve fázi, kdy probíhá opakovaně soutěž na zhotovitele projektové dokumentace. Vítězný uchazeč první soutěže o dodavatele projektu odmítl výzvu k podpisu smlouvy o dílo.

Snahou bude co nejméně omezit provoz úřadu a zachovat komfort občanů, kteří služeb v budově využívají, i komfort zaměstnanců.

 

Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.